Skip to main content
Economy and Finance

Valstu produktivitātes padomes

Pilnvaras

ES aicina visas dalībvalstis izveidot valsts produktivitātes padomi, lai tā palīdzētu novērtēt un analizēt ražības un konkurētspējas tendences un nodrošināt politikas problēmu neatkarīgu analīzi.
Šīm padomēm jābūt pilnīgi neatkarīgām no jebkādām valsts vai ES pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas produktivitātes un konkurētspējas politikā. Iecerēts, ka tām ir jābūt objektīvām un neitrālām. Lai arī tās drīkst konsultēties ar ieinteresētajām personām, tās nedrīkst nekādā veidā izrādīt neobjektivitāti. Valstu produktivitātes padomēm arī jāspēj veikt ekonomisku un statistikas analīzi, kurai piemīt augsta akadēmiskā kvalitāte.

Konteksts

Ražība un potenciālais ražošanas apjoma pieaugums ES pēdējās divās desmitgadēs ir samazinājies. Ekonomikas produktivitātes uzlabošana ir viena no galvenajām problēmām, kas ES valstīm ir jāatrisina, ja tās vēlas ilgtspējīgi palielināt savas ekonomikas izaugsmes potenciālu. Produktivitātes pieaugums ir daudzpusīgs izaicinājums, kas ir jārisina ar vairākām metodēm vienlaicīgi. Piemēram, ir vajadzīga inovāciju veicinoša politika, jāizvērš jauno tehnoloģiju lietojums, jāpalielina ieguldījumi cilvēkkapitālā, finansējums jāpadara pieejamāks, kā arī jānovērš strukturāls elastības trūkums darba un produktu tirgos.

Ideja par to, ka visām eirozonas valstīm būtu jāizveido valsts struktūra, kas analizē produktivitātes tendences un šīs jomas politiku, nāk no piecu priekšsēdētāju ziņojuma. Šajā ziņojumā bija paredzēta arī šādu eirozonas valstu iestāžu sistēma, kuras koordinators būtu Komisija.

Atzīstot svarīgo lomu, ko šādas iestādes var uzņemties, lai palīdzētu ES dalībvalstīm panākt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un konverģenci, Eiropas Savienības Padome 2016. gadā pieņēma Ieteikumu par valsts produktivitātes padomju izveidošanu. Eirozonas valstis ir aicinātas īstenot ieteikumā izklāstītos principus vēlākais līdz 2018. gada martam. Līdzīgas struktūras izveidot vai norādīt ir aicinātas arī valstis, kas neietilpst eirozonā.

Eiropas Komisijas uzdevums

Padomes ieteikumā norādīts, ka Komisija varētu atvieglot viedokļu apmaiņu starp ES dalībvalstu produktivitātes padomēm. Ir arī jāuztur regulāra diskusija starp produktivitātes padomēm un Ekonomikas politikas komiteju jautājumos, kas ietilpst šīs komitejas kompetencē, un diskusijā jāiesaista arī to ES valstu eksperti, kuras šajā iniciatīvā nepiedalās.

Komisija var arī sniegt tehnisku palīdzību ar Strukturālo reformu atbalsta dienesta starpniecību.

Jūsu valsts produktivitātes padome

Zemāk redzamajā tabulā ir saites uz katras ES dalībvalsts padomi (informāciju brīvprātīgi pievienos dalībvalstis).

at.png
Austrija
be.png
Beļģija
bg.png
Bulgārija
hr.png
Horvātija
cy.png
Kipra
cz.png
Čehija
dk.png
Dānija
ee.png
Igaunija
fi.png
Somija
fr.png
Francija
de.png
Vācija
el.png
Grieķija
hu.png
Ungārija
ie.png
Īrija
it.png
Itālija
lv.png
Latvija
lt.png
Lietuva
lu.png
Luksemburga
mt.png
Malta
nl.png
Nīderlande
pl.png
Polija
pt.png
Portugāle
ro.png
Rumānija
sk.png
Slovākija
si.png
Slovēnija
es.png
Spānija
se.png
Zviedrija
uk.png
Apvienotā Karaliste

Dokumenti

Jaunumi un pasākumi

Noderīgas saites un jaunumi par valstu produktivitātes padomēm un ar produktivitāti saistītiem jautājumiem:

Kontaktinformācija

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.