Skip to main content
Economy and Finance

Nationella produktivitetsnämnder

Uppdrag

Enligt EU bör varje medlemsland ha en nationell produktivitetsnämnd som analyserar produktivitets- och konkurrenskraftsutvecklingen och de politiska utmaningarna.
Nämnderna ska vara helt oberoende av andra nationella eller europeiska myndigheter på produktivitets- och konkurrenskraftsområdet. Nämnderna ska vara objektiva och neutrala. De får rådfråga relevanta aktörer men får inte vara knutna till dem. Nämnderna ska också kunna göra ekonomiska och statistiska analyser av hög akademisk kvalitet.

Bakgrund

Produktivitetstillväxten och ökningen av den potentiella produktionen i EU har tappat fart de senaste två decennierna. EU-länderna måste förbättra sin ekonomiska produktivitet för att varaktigt öka den ekonomiska tillväxtpotentialen. Produktivitetstillväxt är en mångfacetterad utmaning som måste angripas från flera håll, bland annat genom initiativ som främjar innovation, sprider ny teknik, ökar investeringarna i humankapital, ger lättare tillgång till finansiering och tar itu med strukturella problem på arbets- och produktmarknaderna.

Det var i de fem ordförandenas rapport som man för första gången formulerade tanken att varje euroland ska inrätta ett nationellt organ som ansvarar för att bevaka resultat och politik när det gäller produktivitet. Enligt rapporten ska det också införas ett system som sammanför de nationella nämnderna med kommissionen som samordnare.

Med tanke på vilken viktig roll nämnderna kan spela för att hjälpa EU-länderna att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och konvergens utfärdade ministerrådet i september 2016 en rekommendation om inrättande av nationella produktivitetsnämnder. Euroländerna uppmanas att genomföra principerna i rekommendationen senast i mars 2018. EU-länderna utanför euroområdet uppmuntras också att utse eller inrätta liknande organ.

Kommissionens roll

Enligt rådets rekommendation kan kommissionen underlätta åsiktsutbytet mellan produktivitetsnämnderna i samtliga medverkande medlemsländer. Produktivitetsnämnderna och kommittén för ekonomisk politik bör dessutom regelbundet diskutera frågor som faller inom kommitténs behörighetsområde och även låta experter från de icke deltagande EU-länderna delta.

Kommissionen kan bidra med tekniskt stöd via sin stödtjänst för strukturreformer.

Produktivitetsnämnden i ditt land

I tabellen nedan finns länkar till EU-ländernas produktivitetsnämnder (uppgifterna lämnas av medlemsländerna och är frivilliga).

at.png
Österrike
be.png
Belgien
bg.png
Bulgarien
hr.png
Kroatien
cy.png
Cypern
cz.png
Tjeckien
dk.png
Danmark
ee.png
Estland
fi.png
Finland
fr.png
Frankrike
de.png
Tyskland
el.png
Grekland
hu.png
Ungern
ie.png
Irland
it.png
Italien
lv.png
Lettland
lt.png
Litauen
lu.png
Luxemburg
mt.png
Malta
nl.png
Nederländerna
pl.png
Polen
pt.png
Portugal
ro.png
Rumänien
sk.png
Slovakien
si.png
Slovenien
es.png
Spanien
se.png
Sverige
uk.png
Storbritannien

Dokument

Nyheter och evenemang

Länkar och nyheter om produktivitetsnämnder och produktivitetsfrågor:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.