Skip to main content
Economy and Finance

Koostöö Euroopa Investeerimispangaga

Euroopa Investeerimispanga grupp koosneb Euroopa Investeerimispangast (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondist. EIP ülesanne on aidata investeeringute rahastamise kaudu kaasa integratsioonile, tasakaalustatud arengule ning majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ELis. Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond moodustavad Euroopa Investeerimispanga grupi.

Euroopa Investeerimispanga roll

Euroopa Investeerimispank on ELi finantsinstitutsioon, mis aitab kaasa Euroopa integratsioonile, arengule ja ühtekuuluvusele, rahastades ELi poliitikat toetavaid projekte. Kuigi enamik EIP rahastatavaid projekte paikneb ELis, tegutseb EIP ka väljaspool ELi. Euroopa Investeerimispanga tööd juhib juhatajate nõukogu, direktorite nõukogu ja halduskomitee.

Direktorite nõukogu

EIP direktorite nõukogu koosneb 29 direktorist, hõlmates ühte esindajat igast liikmesriigist ja komisjonist, ning 19 asendusdirektorist. Vastavalt EIP põhikirjale määrab komisjon enda poolt EIP direktorite nõukogusse ühe direktori ja ühe asendusdirektori.

Direktorite nõukogu saab kokku kümme korda aastas. Selle peamised ülesanded on järgmised:

  • tagada, et EIP juhtimine toimuks vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele, EIP põhikirjale ja juhatajate nõukogu kehtestatud juhistele;
  • anda heakskiit laenude andmisele;
  • anda luba tagatis- ja laenulepingute sõlmimiseks;
  • esitada juhatajate nõukogule panga krediidipoliitikat käsitlevaid muudatusettepanekuid;
  • kiita heaks EIP tegevuspõhimõtted.

Komisjoni arvamust tuleb küsida kõigi EIP tehingute puhul, mida rahastatakse omavahenditest, enne nende esitamist EIP direktorite nõukogule heakskiitmiseks. Komisjoni ülesanne on esitada arvamus selle kohta, kas kavandatavad investeeringud on vastavuses asjakohaste ELi õigusaktide ja poliitikaga. Sellised aspektid nagu projekti kasumlikkus ja finantsriskid ei kuulu artiklis 19 sätestatud korra kohaldamisalasse ning nende eest vastutab vaid EIP. 

EIP volitused

EL on andnud EIP-le arvukad volitused teostada teatavaid laenutehinguid ELi eelarvetagatise raames ajavahemikul 2014–2020, sealhulgas EIP välislaenude andmise volituse, mis hõlmab EIP liiduväliseid tehinguid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis

Euroopa investeerimiskava

2014. aasta novembris käivitas komisjon koos EIP-ga Euroopa investeerimiskava, mis on terviklik strateegia takistuste kõrvaldamiseks ja investeeringute edendamiseks liidus. Koos majandusreformide, liikmesriikide eelarvepoliitilise vastutuse ja ühtse turu lõpuleviimist segavate takistuste kõrvaldamisega on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) peamine rahastamiskomponent, mille eesmärk on lahendada olemasolevate turutõrgete ja mitteoptimaalsete investeerimisolukordade probleem.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

EFSI lepingu kohaselt annab komisjon EIP-le ELi tagatise EFSI toetatavate projektide jaoks. EFSI toetatavaid projekte hallatakse EIP tavapärase projektitsükli ja juhtimisprotsessi raames. Lisaks on EFSI-l oma sihtotstarbeline juhtimisstruktuur, mis on kehtestatud selleks, et tagada EFSI raames tehtavate investeeringute püsiv keskendatus riskide võtmisega seotud turutõrgete kõrvaldamisele, mis takistavad investeerimist Euroopas.

Euroopa investeerimisnõustamise keskuse eesmärk on suurendada projektidele ja investeeringutele antavat mitterahalist toetust. Euroopa investeerimisnõustamise keskuse töö koosneb kolmest üksteist täiendavast osast:

  • ühtne kontaktpunkt avaliku ja erasektori kasutajate jaoks seoses paljude nõustamis- ja tehnilise abi programmide ning algatustega;
  • koostööplatvorm, mille abil süvendada, vahetada ja levitada oskusteavet partnerinstitutsioonides;
  • olemasolevate nõustamisteenuste tõhustamine või laiendamine või uute väljatöötamine, et vastata täitmata vajadustele.