Skip to main content
Economy and Finance

Coördinatie met de Europese Investeringsbank

De EIB-groep bestaat uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF).Het is de taak van de EIB om door de financiering van investeringen bij te dragen tot de integratie, de evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de EU. De Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds vormen samen de EIB-groep.

De rol van de Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de financieringsinstelling van de EU die de Europese integratie, ontwikkeling en samenhang bevordert door projecten te financieren ter ondersteuning van het EU-beleid. Hoewel het merendeel van de door de EIB gefinancierde projecten binnen de EU worden uitgevoerd, is de EIB ook buiten de EU actief. De EIB wordt geleid door de raad van gouverneurs, de raad van bestuur en de directie.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van de EIB bestaat uit 29 leden, één vertegenwoordiger per lidstaat en één voor de Commissie, en 19 plaatsvervangers. Overeenkomstig de statuten van de EIB benoemt de Commissie één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger in de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert tien keer per jaar. De belangrijkste taken zijn:

  • ervoor zorgen dat de EIB in overeenstemming met de EU-verdragen, de EIB-statuten en de richtlijnen van de raad van gouverneurs wordt bestuurd
  • toestemming geven voor het verstrekken van leningen
  • toestemming geven voor het verlenen van garanties en het lenen van geld
  • aanbevelingen doen aan de raad van gouverneurs voor wijzigingen van het kredietbeleid
  • goedkeuring verlenen aan het operationele beleid van de EIB

Voor alle EIB-operaties die uit de eigen middelen worden bekostigd, moet advies van de Commissie worden gevraagd voordat zij aan de raad van bestuur van de EIB ter goedkeuring worden voorgelegd. In dat advies moet de Commissie aangeven of de voorgestelde investeringen met de EU-wetgeving en -beleidslijnen stroken. Aspecten zoals winstgevendheid en financieel risico vallen buiten het toepassingsgebied van de artikel 19-procedure. Alleen de EIB is bevoegd om daarover te oordelen. 

EIB-mandaten

De EU heeft de EIB een aantal mandaten verleend om in de periode 2014-2020 bepaalde leningen te verstrekken met een EU-begrotingsgarantie, onder meer voor projecten buiten de EU.

Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank

Investeringsplan voor Europa

Samen met de EIB heeft de Commissie in november 2014 het investeringsplan voor Europa gelanceerd, een strategie om investeringen in de EU makkelijker te maken en belemmeringen daarvoor weg te nemen. Er worden economische hervormingen doorgevoerd, waarbij een centrale rol is weggelegd voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat tekortkomingen van de markt en suboptimale investeringsvoorwaarden moet aanpakken.

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

Op basis van de EFSI-overeenkomst verleent de Commissie een EU-garantie aan de EIB voor projecten die door het EFSI worden gesteund. Voor dit soort projecten gelden de gebruikelijke EIB-voorwaarden voor projectcyclus en -governance. Bovendien heeft het EFSI zijn eigen governancestructuur, die ervoor moet zorgen dat investeringen in het kader van het EFSI inspelen op markttekortkomingen die het investeringen in Europa belemmeren.

De Europese investeringsadvieshub (EIAH) probeert projecten en investeringen op andere manieren dan via financiële hulp te ondersteunen. De EIAH bestaat uit drie, elkaar aanvullende onderdelen:

  • een helpdesk voor advies en technische hulp die toegankelijk is voor openbare en particuliere begunstigden
  • een samenwerkingsplatform voor hefboomwerking, uitwisseling en verspreiding van expertise onder deelnemende instellingen
  • een component die bestaande adviesdiensten verbetert of uitbreidt, of nieuwe creëert om te voorzien in onvervulde behoeften