Skip to main content
Economy and Finance

Coordonarea cu Banca Europeană de Investiții

Grupul BEI este format din Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.Banca Europeană de Investiții are misiunea de a contribui, prin finanțarea investițiilor, la integrarea, dezvoltarea echilibrată și coeziunea economică și socială a UE.

Rolul Băncii Europene de Investiții

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de finanțare a Uniunii care contribuie la integrarea, dezvoltarea și coeziunea europeană prin finanțarea proiectelor care sprijină îndeplinirea obiectivelor politicilor UE. Majoritatea proiectelor finanțate de BEI sunt în UE. Există însă și câteva operațiuni pe care BEI le desfășoară în afara Uniunii. BEI este administrată de către Consiliul guvernatorilor, Consiliul de administrație și Comitetul de direcție.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație al BEI este format din 29 de administratori (câte unul din fiecare stat membru și unul reprezentând Comisia) și 19 supleanți. În conformitate cu Statutul BEI, Comisia desemnează un administrator și un supleant în Consiliul de administrație al BEI.

Consiliul de administrație se reunește de zece ori pe an. Principalele sale sarcini sunt:

  • să se asigure că BEI este gestionată în conformitate cu tratatele europene, cu statutul BEI și cu directivele stabilite de guvernatorii BEI
  • să aprobe acordarea de credite
  • să autorizeze încheierea de garanții și împrumuturi
  • să recomande Consiliului guvernatorilor modificări ale politicii de creditare a BEI
  • să aprobe politicile operaționale ale BEI

Toate operațiunile BEI finanțate din resurse proprii trebuie avizate de Comisie înainte de a fi prezentate spre aprobare Consiliului de administrație. Avizul Comisiei trebuie să indice în ce măsură investițiile propuse sunt conforme cu normele și politicile UE. Aspecte precum rentabilitatea proiectului și riscurile financiare sunt în afara domeniului de aplicare al procedurii prevăzute la articolul 19 din statutul BEI și rămân responsabilitatea absolută a BEI. 

Mandatele acordate BEI

UE a acordat BEI o serie de mandate pentru a derula anumite operațiuni de creditare sub acoperirea unei garanții bugetare din partea UE pentru perioada 2014-2020, inclusiv mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe, care acoperă operațiunile BEI din afara Uniunii.

Decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții

Planul de investiții pentru Europa

În noiembrie 2014, Comisia și BEI au lansat Planul de investiții pentru Europa, o strategie amplă menită să elimine obstacolele și să încurajeze investițiile pe teritoriul Uniunii. Împreună cu reformele economice, responsabilitatea bugetară a statelor membre și măsurile de înlăturare a barierelor din calea finalizării pieței unice, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este principala componentă financiară menită să elimine disfuncționalitățile pieței și condițiile care nu sunt optime pentru investiții.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

În temeiul Acordului FEIS, Comisia oferă BEI garanția UE pentru proiectele sprijinite de FEIS. Proiectele sprijinite de FEIS se supun regulilor normale legate de guvernanța și ciclul de proiecte ale BEI. În plus, FEIS are propria structură de guvernanță care a fost instituită pentru a garanta că investițiile realizate prin FEIS rămân axate pe obiectivul de a oferi o soluție la neasumarea de riscuri de către piață, lucru care împiedică investițiile în Europa.

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) caută să sporească sprijinul nefinanciar pentru proiecte și investiții. EIAH are trei componente complementare:

  • un punct unic de contact pentru o gamă largă de programe și inițiative de consiliere și asistență tehnică pentru beneficiarii publici și privați
  • o platformă de cooperare pentru mobilizarea, schimbul și difuzarea de cunoștințe de specialitate între instituțiile partenere EIAH
  • consolidarea sau extinderea serviciilor de consultanță existente sau crearea altora noi, pentru a răspunde nevoilor nesatisfăcute