Skip to main content
Economy and Finance

Koordinácia s Európskou investičnou bankou

Skupinu EIB tvorí Európska investičná banka a Európsky investičný fond (EIF). Úlohou Európskej investičnej banky je prispievať prostredníctvom financovania investícií k integrácii, vyváženému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ. Európska investičná banka a Európsky investičný fond tvoria skupinu EIB.

Úloha Európskej investičnej banky

Európska investičná banka (EIB) je finančná inštitúcia EÚ, ktorá prispieva k európskej integrácii, rozvoju a súdržnosti tým, že financuje projekty na podporu politík EÚ. Väčšina projektov financovaných Európskou investičnou bankou sa síce nachádza v EÚ, no EIB vykonáva operácie aj za hranicami Únie. Európsku investičnú banku riadi Rada guvernérov EIB, Správna rada EIB a Predstavenstvo EIB.

Správna rada

Správna rada EIB pozostáva z 29 riaditeľov – jeden za každý členský štát a jeden za Komisiu – a 19 náhradných členov. V súlade so štatútom EIB vymenuje Komisia do Správnej rady EIB jedného riaditeľa a jedného náhradníka.

Správna rada zasadá desaťkrát za rok. K jej hlavným úlohám patrí:

  • zabezpečiť, aby bola EIB riadená v súlade s európskymi zmluvami, štatútom EIB a smernicami rady guvernérov,
  • schvaľovať poskytovanie úverov,
  • schvaľovať uzatváranie záruk a pôžičiek,
  • navrhovať rade guvernérov zmeny v úverovej politike banky,
  • schvaľovať prevádzkové politiky EIB.

Komisia musí pri všetkých operáciách EIB financovaných z vlastných zdrojov poskytnúť stanovisko ešte pred tým, než sa predložia na schválenie správnej rade. Úlohou Komisie je poskytnúť stanovisko k súladu navrhovaných investícií s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ. Aspekty ako ziskovosť a finančné riziko projektov však do postupu podľa článku 19 nespadajú a plnú zodpovednosť za ne nesie EIB. 

Mandáty EIB

EÚ udelila EIB viacero mandátov na vykonávanie určitých úverových operácií na základe rozpočtovej záruky EÚ na obdobie 2014 – 2020 vrátane mandátu EIB na poskytovanie externých úverov, ktorý sa vzťahuje na operácie EIB mimo EÚ.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ

Investičný plán pre Európu

Komisia spolu s Európskou investičnou bankou spustila v novembri 2014 Investičný plán pre Európu, komplexnú stratégiu zameranú na odstránenie prekážok v investovaní a podporu investícií v Únii. Popri realizácii ekonomických reforiem, fiškálnej zodpovednosti členských štátov a odstraňovaní prekážok dokončenia jednotného trhu je kľúčovým finančným nástrojom EIB aj Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorého účelom je riešiť existujúce zlyhania trhu a nevhodné podmienky investovania.

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

V rámci dohody o EFSI poskytuje Komisia EIB záruku EÚ na projekty podporované z EFSI. Projekty podporované z EFSI podliehajú bežnému projektovému cyklu a správe EIB. Okrem toho má EFSI svoju vlastnú riadiacu štruktúru, ktorá bola zavedená na to, aby sa investície uskutočnené v rámci EFSI sústredili na plnenie stanovených cieľov, t. j. riešenie zlyhania trhu pri podstupovaní rizika, čo brzdí investície v Európe.

Cieľom Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH) je posilniť nefinančnú podporu projektov a investícií. EIAH pozostáva z troch vzájomne sa dopĺňajúcich zložiek:

  • kontaktného miesta pre širokú škálu programov pomoci a iniciatív pre verejných a súkromných príjemcov,
  • platformy spolupráce na využitie, výmenu a šírenie odborných znalostí medzi partnerskými inštitúciami,
  • posilnených alebo rozšírených existujúcich poradenských služieb alebo nových nástrojov na riešenie nenaplnených potrieb.