Skip to main content
Economy and Finance

Usklajevanje z Evropsko investicijsko banko

Skupino EIB sestavljata Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad. Naloga EIB je, da s financiranjem naložb pripomore k povezovanju, uravnoteženemu razvoju ter gospodarski in socialni koheziji EU. Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad tvorita skupino EIB.

Vloga Evropske investicijske banke

Evropska investicijska banka (EIB) je finančna institucija Unije, ki financira projekte v podporo politikam EU ter prispeva k evropskemu povezovanju, razvoju in koheziji. Čeprav je večina projektov, ki jih financira Evropska investicijska banka, v Evropski uniji, dejavnosti banke potekajo tudi zunaj Unije. Evropsko investicijsko banko upravljajo svet guvernerjev, svet direktorjev in upravni odbor.

Svet direktorjev

Svet sestavlja 29 direktorjev, in sicer po en predstavnik iz vsake države članice in Komisije, ter 19 namestnikov direktorjev. Komisija v skladu s statutom EIB imenuje enega direktorja in enega namestnika direktorja sveta direktorjev.

Svet direktorjev se sestane desetkrat na leto. Glavne naloge sveta:

  • zagotavlja, da vodenje EIB poteka v skladu z evropskima pogodbama, statutom banke in smernicami, ki jih določijo guvernerji
  • odloča o dajanju posojil
  • odloča o odobritvi jamstev in najemanju posojil
  • svetu guvernerjev priporoča spremembe o kreditni politiki banke
  • odobri posojilno politiko bank

Pred predložitvijo v odobritev svetu direktorjev mora Komisija podati svoje mnenje za vse posle banke, ki se financirajo iz njenih lastnih sredstev. Komisija mora predložiti mnenje o skladnosti predlaganih naložb z veljavno zakonodajo in politikami EU. Donosnost projekta in finančno tveganje ne sodita v področje uporabe člena 19 in sta v izključni pristojnosti EIB. 

Mandati EIB

Evropska unija je EIB podelila več mandatov za zagotavljanje nekaterih posojil v okviru proračunskega jamstva EU za obdobje 2014–2020, vključno z mandatom EIB za zunanja posojila, ki zajema financiranje EIB zunaj EU.

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki

Naložbeni načrt za Evropo

Komisija in Evropska investicijska banka sta novembra 2014 zagnali naložbeni načrt za Evropo – celovito strategijo za odpravo ovir in spodbudo naložb v Uniji. Evropski sklad za strateške naložbe je poleg gospodarskih reform, fiskalne odgovornosti držav članic in odprave ovir za dokončanje enotnega trga ključni finančni vzvod za odpravo obstoječih tržnih pomanjkljivosti in neoptimalnih naložbenih razmer.

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

Komisija na podlagi sporazuma o EFSI Evropski investicijski banki zagotavlja jamstvo EU, in sicer za projekte, ki jih finančno podpre EFSI. Za projekte s podporo EFSI velja redni proces projektnega cikla in upravljanja EIB. Poleg tega ima EFSI svojo posebno upravljavsko strukturo, ki zagotavlja, da naložbe v okviru EFSI ostanejo usmerjene na posebni cilj reševanja nedelovanja trga zaradi neprevzemanja tveganj, kar ovira vlaganja v Evropi.

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) si prizadeva okrepiti nefinančno podporo za projekte in naložbe. Vozlišče je sestavljeno iz treh delov, ki se medsebojno dopolnjujejo:

  • vstopne točke za široko paleto programov svetovanja in tehnične pomoči ter pobud za javne in zasebne upravičence
  • platforme za sodelovanje za pridobivanje, izmenjavo in širjenje strokovnega znanja med partnerskimi institucijami
  • instrumenta za krepitev in razširitev obstoječih svetovalnih storitev ali oblikovanje novih v primeru neizpolnjenih potreb