Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Координация с Европейския инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е експертното средство на ЕС за частните дялови инвестиции, гаранциите и микрофинансирането, предоставяни основно в подкрепа на МСП, микропредприятия и социални предприятия. ЕИФ е част от групата на Европейската инвестиционна банка и отчасти се притежава от Европейската комисия.

Участие на Комисията в Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

Правилата за участие на Комисията в ЕИФ са определени с решение на Съвета. Те изискват редовен контакт с ЕИФ, за да се прецени необходимостта от неформални консултации в рамките на Комисията.
Както е посочено в неговия устав, ЕИФ се управлява на три нива: общо събрание, съвет на директорите, главен изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.

Съвет на директорите на ЕИФ

Съветът на директорите на ЕИФ се състои от седем директори, двама от които се определят от Комисията и се назначават от общото събрание на ЕИФ. Съветът заседава приблизително веднъж месечно, а задачите му са конкретно да:

  • взема решения за операциите на ЕИФ
  • приема насоки и директиви за операциите и управлението на фонда
  • изготвя предложения, които се представят пред общото събрание
  • определя критерии за възвръщаемостта на операциите на ЕИФ
  • гарантира, че ЕИФ се управлява в съответствие с устава и насоките, приети от съвета.

В периодите между реалните заседания на съвета, решения могат да се вземат и чрез писмена процедура.

Общо събрание на ЕИФ

Общото събрание на ЕИФ се свиква поне веднъж годишно. Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“, от името на Европейската комисия, подготвя уведомления до Съвета и до Европейския парламент относно въпросите, които предстои да бъдат обсъждани на годишното общо събрание на ЕИФ.