Skip to main content
Economy and Finance

Koordinace s Evropským investičním fondem

EIF slouží EU jako zvláštní nástroj k zajištění soukromého kapitálu, záruk a mikrofinancování a zaměřuje se především na podporu malých a středních podniků, mikropodniků a sociálních podniků. EIF je členem skupiny Evropské investiční banky a částečně ve vlastnictví Evropské komise.

Účast Komise v EIF

Pravidla pro účast Komise v EIF jsou stanovena rozhodnutím Rady. Vyžadují pravidelný kontakt Komise s EIF, aby mohla posoudit potřebu neformálních konzultací.
Podle stanov je EIF řízen třemi orgány: valnou hromadou, správní radou, výkonným ředitelem a náměstkem ředitele.

Správní rada EIF

Správní rada má sedm členů, z nichž dva navrhuje Komise a jmenuje je valná hromada EIF. Správní rada se schází přibližně jednou za měsíc a jejími hlavními úkoly je:

  • rozhodovat o operacích EIF
  • přijímat směrnice a pokyny pro operace a řízení fondu
  • připravovat návrhy pro správní radu
  • určovat kritéria pro výnos z operací EIF
  • dohlížet na to, aby byl EIF řízen v souladu se stanovami a pokyny přijatými správní radou

Rozhodnutí správní rady, která je třeba přijmout v období mezi jejími zasedáními, mohou být rovněž přijímána v písemném řízení.

Valná hromada

Valná hromada EIF se schází nejméně jednou ročně. Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti připravuje jménem Evropské komise sdělení Radě a Evropskému parlamentu o záležitostech, které mají být na výročních schůzích EIF projednány.