Skip to main content
Economy and Finance

Koordinering med Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond er EU's specialiserede mekanisme for privat egenkapital, garantier og mikrofinansiering primært til støtte for SMV'er, mikrovirksomheder og sociale virksomheder. EIF er en del af Den Europæiske Investeringsbank-Gruppen og delvist ejet af Europa-Kommissionen.

Kommissionens deltagelse i EIF

Reglerne for Kommissionens deltagelse i EIF er fastsat i en rådsafgørelse. Ifølge afgørelsen skal der være regelmæssig kontakt til EIF for at vurdere behovet for uformelle høringer i Kommissionen.
Som fastsat i EIF's vedtægter styres fonden af tre myndigheder: generalforsamlingen, bestyrelsen og den administrerende direktør og dennes stedfortræder.

EIF's bestyrelse

EIF's bestyrelse består af syv direktører, hvoraf to er udnævnt af Kommissionen og udpeget af generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden for især at:

  • træffe afgørelser om EIF's operationer
  • vedtage retningslinjer for og direktiver om EIF's drift og styring
  • udarbejde forslag til forelæggelse for generalforsamlingen
  • fastsætte kriterier for afkastet af EIF's operationer
  • sikre, at EIF forvaltes i overensstemmelse med vedtægterne og retningslinjerne vedtaget af bestyrelsen.

Mellem bestyrelsens fysiske møder kan der også træffes afgørelser gennem en skriftlig procedure.

EIF's generalforsamling

EIF's generalforsamling mødes mindst en gang om året. Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender forbereder på vegne af Kommissionen meddelelser til Rådet og Europa-Parlamentet om de spørgsmål, der vil blive drøftet på EIF's årlige generalforsamling.