Skip to main content
Economy and Finance

Koostöö Euroopa Investeerimisfondiga

Euroopa Investeerimisfond on ELi spetsialiseerunud üksus börsivälise kapitali, tagatiste ja mikrofinantseerimise valdkonnas, mis toetab eeskätt VKEsid, mikro- ja sotsiaalseid ettevõtteid. EIF on osa Euroopa Investeerimispanga grupist ja selle üks omanikke on Euroopa Komisjon.

Komisjoni osalus Euroopa Investeerimisfondis

Eeskirjad komisjoni osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondis (EIF) on sätestatud nõukogu otsuses. Eeskirjadega nõutakse, et EIFiga tuleb hoida tihedaid suhteid, et hinnata vajadust mitteametlike komisjonisiseste konsultatsioonide järele.
Vastavalt EIFi põhikirjale juhivad selle tegevust järgmised üksused: üldkoosolek, direktorite nõukogu, tegevjuht ja tegevjuhi asetäitja.

EIFi direktorite nõukogu

EIFi direktorite nõukogu koosneb seitsmest direktorist, kellest kahe kohta teeb ettepaneku komisjon ja ametisse määrab EIFi üldkoosolek. Direktorite nõukogu tuleb kokku umbes kord kuus, eelkõige selleks, et:

  • teha otsuseid EIFi tehingute kohta;
  • võtta vastu fondi tegevust ja juhtimist reguleerivaid eeskirju ja korraldusi;
  • koostada üldkoosoleku jaoks ettepanekuid;
  • kehtestada kriteeriumid EIFi tehingute tasuvusele;
  • tagada, et EIFi juhitakse vastavalt põhikirjale ja nõukogu vastuvõetud suunistele.

Direktorite nõukogu koosolekute vahelisel ajal on võimalik otsuseid vastu võtta ka kirjaliku menetluse teel.

EIFi üldkoosolek

EIFi üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat teavitab Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamenti iga-aastasel EIFi üldkoosolekul arutusele tulevatest küsimustest.