Skip to main content
Economy and Finance

Koordinācija ar Eiropas Investīciju fondu

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir speciāla ES struktūra privātam kapitālam, garantijām un mikrofinansējumam, un pamatā šis fonds atbalsta MVU, mikrouzņēmumus un sociālos uzņēmumus. EIF ietilpst Eiropas Investīciju bankas grupā un daļēji pieder Eiropas Komisijai.

Komisijas dalība Eiropas Investīciju fondā (EIF)

Noteikumi par Komisijas dalību EIF ir izklāstīti Padomes lēmumā. Tie prasa regulāru saziņu ar EIF, lai novērtētu nepieciešamību pēc neformālām konsultācijām Komisijā.
Kā norādīts EIF statūtos, tai ir trīs pārvaldītāji: pilnsapulce, direktoru padome, galvenais izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.

EIF direktoru padome

EIF direktoru padomē ir septiņi direktori, divus no tiem izrauga Komisija un ieceļ EIF pilnsapulce. Padome tiekas apmēram reizi mēnesī, lai veiktu šādus uzdevumus:

  • lemtu par EIF darbībām,
  • pieņemtu pamatnostādnes un norādījumus attiecībā uz EIF darbību un vadību;
  • sagatavotu priekšlikumus, kas tiks iesniegti pilnsapulcei,
  • noteiktu EIF kritērijus attiecībā uz darbību atdevi,
  • garantētu, ka EIF pārvalda atbilstīgi statūtiem un padomes pieņemtajām pamatnostādnēm.

Laikā starp reālajām padomes sanāksmēm lēmumus var pieņemt arī rakstiskā procedūrā.

EIF pilnsapulce

EIF pilnsapulce notiek vismaz reizi gadā. Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts Eiropas Komisijas uzdevumā sagatavo paziņojumus Padomei un Eiropas Parlamentam par jautājumiem, ko paredzēts apspriest EIF ikgadējā pilnsapulcē.