Skip to main content
Economy and Finance

Coördinatie met het Europees Investeringsfonds

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is het gespecialiseerde instrument van de EU voor private equity, garanties en microfinanciering, voornamelijk ter ondersteuning van middelgrote, kleine en micro-bedrijven, en sociale ondernemingen. Het EIF maakt deel uit van de EIB-groep, en de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, is een van de aandeelhouders.

Rol van de Commissie in het EIF

De rol van de Commissie in het EIF is geregeld bij besluit van de Raad. De Commissie moet regelmatig contact opnemen met het EIF om na te gaan of er binnen de Commissie informeel overleg nodig is.
Volgens de statuten wordt het EIF geleid door drie beheersinstanties: de algemene vergadering, de raad van toezicht en de algemeen directeur c.q. diens plaatsvervanger.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van het EIF telt zeven leden, van wie er twee op voordracht van de Commissie worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van toezicht komt ongeveer eens per maand bijeen om:

  • besluiten te nemen over EIF-verrichtingen
  • richtsnoeren en instructies te geven voor de verrichtingen en het beheer van het EIF
  • voorstellen voor de algemene vergadering op te stellen
  • criteria vast te stellen voor het rendement op EIF-verrichtingen
  • ervoor te zorgen dat het EIF wordt bestuurd conform de statuten en de richtsnoeren van de raad van toezicht

In de tijd tussen de vergaderingen van de raad van toezicht kunnen besluiten worden genomen via de schriftelijke procedure.

Algemene vergadering

Ten minste eenmaal per jaar wordt er een algemene vergadering van het EIF gehouden. Het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken stelt namens de Commissie nota's voor de Raad en het Europees Parlement op over zaken die op de algemene jaarvergadering van het EIF zullen worden besproken.