Skip to main content
Economy and Finance

Współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) to specjalistyczny instrument UE do celów inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym oraz udzielania gwarancji i mikrofinansowania, zwłaszcza na rzecz MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych. EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i należy w części do Komisji Europejskiej.

Udział kapitałowy Komisji w EFI

Zasady udziału kapitałowego Komisji w EFI określono w decyzji Rady. Obejmują one wymóg regularnych kontaktów z EFI w celu oceny potrzeby nieformalnego zasięgnięcia opinii Komisji.
Zgodnie z jego statutem działalnością EFI kierują trzy organy: walne zgromadzenie, zarząd oraz prezes zarządu i jego zastępca.

Zarząd EFI

W skład zarządu EFI wchodzi siedmiu członków, z których dwaj są powoływani przez Komisję i mianowani na walnym zgromadzeniu EFI. Zarząd spotyka się średnio raz w miesiącu, zwłaszcza aby:

  • podjąć decyzje w sprawie działań EFI
  • przyjąć wytyczne dotyczące działalności i zarządzania EFI
  • opracować propozycje do przedłożenia walnemu zgromadzeniu
  • określić kryteria rentowności działań EFI
  • zagwarantować zarządzanie EFI w sposób zgodny z jego statutem i wytycznymi przyjętymi przez zarząd.

Zarząd może też podejmować decyzje między jednym posiedzeniem a drugim, w drodze procedury pisemnej.

Walne zgromadzenie EFI

Walne zgromadzenie EFI odbywa się raz do roku. Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych przygotowuje, w imieniu Komisji Europejskiej, powiadomienia skierowane do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące kwestii do omówienia na dorocznym walnym zgromadzeniu EFI.