Skip to main content
Economy and Finance

Koordinácia s Európskym investičným fondom

Európsky investičný fond (EIF) je špecializovaný nástroj EÚ v oblasti poskytovania súkromného kapitálu, záruk a mikrofinancovania, a to predovšetkým na podporu MSP, mikropodnikov a sociálnych podnikov. EIF je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky a v čiastočnom vlastníctve Európskej komisie.

Účasť Komisie v EIF

Pravidlá účasti Komisie v EIF sú stanovené v rozhodnutí Rady, podľa ktorého je pravidelný kontakt s EIF potrebný na posúdenie potreby neformálnych konzultácií v rámci Komisie.
Ako sa uvádza v stanovách, EIF riadia tri orgány: valné zhromaždenie, správna rada, generálny riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa.

Správna rada EIF

Správna rada EIF pozostáva zo siedmich členov, pričom dvaja z nich sú určení Komisiou a menovaní Valným zhromaždením EIF. Správna rada zasadá približne raz za mesiac, a to najmä s cieľom:

  • rozhodovať o operáciách EIF,
  • prijímať usmernenia a smernice pre operácie a riadenie fondu,
  • vypracúvať návrhy na predloženie valnému zhromaždeniu,
  • stanoviť kritériá návratnosti pre operácie fondu,
  • zabezpečiť riadenie EIF v súlade so stanovami a usmerneniami správnej rady.

Medzi zasadnutiami môže správna rada prijímať rozhodnutia aj písomným postupom.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie EIF zasadá aspoň raz ročne. Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti pripravuje v mene Európskej komisie oznámenia Rade a Európskemu parlamentu o otázkach, o ktorých sa má diskutovať na riadnom valnom zhromaždení EIF.