Skip to main content
Economy and Finance

Samordning med Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfonden (EIF) är EU:s speciella instrument för privat riskkapital, garantier och mikrofinansiering, främst till stöd för små- och mikroföretag och sociala företag. EIF ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen och EU-kommissionen är en av delägarna.

Så deltar kommissionen i EIF

Reglerna för kommissionens deltagande i EIF slås fast i ett rådsbeslut. Kommissionen har regelbundna kontakter med EIF för att bedöma behovet av informella samråd.
Enligt EIF:s stadgar har fonden tre styrande organ: bolagsstämman, styrelsen samt den verkställande direktören och den vice verkställande direktören.

EIF:s styrelse

Styrelsen har sju ledamöter, varav två nomineras av kommissionen och utses av bolagsstämman. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden för att

  • besluta om fondens transaktioner
  • anta riktlinjer och direktiv för EIF:s transaktioner och förvaltning
  • utarbeta förslag inför bolagsstämman
  • besluta om avkastningskrav för EIF:s transaktioner
  • se till att EIF förvaltas i enlighet med stadgarna och bolagsstämmans riktlinjer.

Styrelsen kan också fatta beslut genom skriftväxling mellan sina sammanträden.

EIF:s bolagsstämma

Det hålls en bolagsstämma minst en gång om året. Generaldirektoratet för ekonomi och finans förbereder på kommissionens vägnar skrivelser till rådet och Europaparlamentet om de frågor som ska diskuteras på bolagsstämman.