Skip to main content
Economy and Finance

Wat is de eurozone?

De eurozone bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie die de euro als munt hebben ingevoerd.

Alle lidstaten van de Europese Unie maken deel uit van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en coördineren hun economisch beleid onderling om de economische doelstellingen van de EU te ondersteunen. Verschillende lidstaten hebben echter een stap verder gezet en hebben hun nationale munt vervangen door de eenheidsmunt: de euro. Samen vormen deze landen de eurozone.

Toen de euro geïntroduceerd werd in 1999, toen alleen nog als giraal geld, bestond de eurozone uit 11 van de 15 toenmalige EU-lidstaten. Griekenland trad toe in 2001, één jaar voor de invoering van de euromuntstukken en -biljetten, gevolgd door Slovenië in 2007, Cyprus en Malta in 2008, Slowakije in 2009, Estland in 2011, Letland in 2014 en Litouwen in 2015. De eurozone telt vandaag 19 EU-lidstaten.

Van de EU-landen buiten de eurozone, heeft Denemarken bedongen dat het de euro niet hoeft in te voeren, tenzij hetj dat in de toekomst zelf wenst. Deze zogenaamde opt-out is vastgelegd in een protocol bij het Verdrag. Zweden komt nog niet in aanmerking om lid te worden van de eurozone.

De andere niet tot de eurozone behorende lidstaten zijn tot de EU toegetreden in 2004, 2007 en 2013, na de invoering van de euro. Bij hun toetreding voldeden zij niet aan de noodzakelijke voorwaarden om lid van de eurozone te worden, maar zij hebben zich ertoe verbonden de euro in te voeren zodra dat wel het geval is. Het zijn dus lidstaten met een “derogatie”, zoals Zweden.

Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad hebben de euro aangenomen als hun nationale munteenheid op grond van specifieke monetaire overeenkomsten met de EU, en kunnen zelf een bepaalde hoeveelheid euromunten uitgeven. Maar omdat zij geen EU-lidstaat zijn, maken zij geen deel uit van de eurozone.

Bestuur van de eurozone

Door de invoering van de euro raken de economieën van de eurozonelanden steeds meer met elkaar verweven. Deze economische integratie moet goed worden geleid om de voordelen van de gemeenschappelijke munt te optimaliseren. Daarom onderscheidt de eurozone zich ook van andere delen van de EU door haar economisch beheer, met name het monetair en economisch beleid.

  • Het monetair beleid in de eurozone is in handen van het onafhankelijke Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, Duitsland, en de nationale centrale banken van de lidstaten van de eurozone. Via haar Raad van bestuur bepaalt de ECB het monetair beleid voor de gehele eurozone: één monetaire autoriteit met één monetair beleid, dat als hoofddoel het handhaven van prijsstabiliteit heeft.
  • Binnen de eurozone blijft het economisch beleid grotendeels de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar de nationale regeringen moeten hun economische beleid onderling coördineren met het oog op de gezamenlijke doelstellingen van stabiliteit, groei en werkgelegenheid. Die coördinatie wordt gewaarborgd door een aantal structuren en instrumenten, waarin het stabiliteits- en groeipact (SGP) een centrale rol speelt. Het stabiliteits- en groeipact (SGP) bevat afspraken over begrotingsdiscipline, zoals beperking van het overheidstekort en de staatsschuld, die weliswaar door alle EU-lidstaten moeten worden nagekomen, maar alleen de eurolanden zijn onderworpen aan financiële of andere sancties in geval van niet-naleving.
  • De afstemming van het nationaal economisch beleid op de regels van de EU gebeurt in een jaarlijkse cyclus die bekendstaat als het "Europees semester".

Welke landen zitten erin?

Lidstaten van de eurozone

EU-lidstaten die nog niet in de eurozone zitten

EU-lidstaat met een opt-out

OostenrijkBulgarijeDenemarken
BelgiëKroatië
CyprusTsjechië
EstlandHongarije
FinlandPolen
FrankrijkRoemenië
DuitslandZweden
Griekenland
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Portugal
Slowakije
Slovenië
Spanje

Governing the euro area

By adopting the euro, the economies of the euro-area members become more integrated. This economic integration must be managed properly to realise the full benefits of the single currency. Therefore, the euro area is also distinguished from other parts of the EU by its economic management – in particular, monetary and economic policy-making.

  • Monetary policy in the euro area is in the hands of the independent Eurosystem, comprising the European Central Bank (ECB), which is based in Frankfurt, Germany, and the national central banks of the euro-area Member States. Through its Governing Council, the ECB defines the monetary policy for the whole euro area – a single monetary authority with a single monetary policy and the primary objective to maintain price stability.
  • Within the euro area, economic policy remains largely the responsibility of the Member States, but national governments must coordinate their respective economic policies in order to attain the common objectives of stability, growth and employment. Coordination is achieved through a number of structures and instruments, the Stability and Growth Pact (SGP) being a central one. The SGP contains agreed rules for fiscal discipline, such as limits on government deficits and on national debt, which must be respected by all EU Member States, although only euro-area countries are subject to sanction – financial or otherwise – in the event of non-compliance.
  • Implementation of the EU’s economic governance is organised annually in a cycle, known as the European Semester.

Who’s already in?

Euro-area Member StatesNon-euro area Member StatesMember State with an opt-out
AustriaBulgariaDenmark
BelgiumCzechia 
CroatiaHungary 
CyprusPoland 
EstoniaRomania 
FinlandSweden 
France  
Germany  
Greece  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Portugal  
Slovakia  
Slovenia  
Spain