Skip to main content
Economy and Finance

Národné rady pre produktivitu

Mandát

V súlade s predpismi EÚ musí každá členská krajina zriadiť národnú radu pre produktivitu, ktorá bude diagnostikovať a analyzovať vývoj v oblasti produktivity a konkurencieschopnosti a poskytovať nezávislú analýzu politických výziev.
Tieto rady musia byť úplne nezávislé od vnútroštátnych alebo európskych orgánov verejnej správy, ktoré sa politikami v oblasti produktivity a konkurencieschopnosti zaoberajú. Ráta sa s tým, že budú objektívne a neutrálne. Môžu síce konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami, musia však ostať úplne nestranné. Národné rady pre produktivitu by mali mať zároveň možnosť uskutočňovať vysoko odborné ekonomické a štatistické analýzy.

Súvislosti

Produktivita a potenciálny rast produkcie v EÚ sa počas posledných dvoch desaťročí spomalili. Ak chcú krajiny EÚ udržateľným spôsobom zvyšovať svoj potenciál hospodárskeho rastu, zvýšenie hospodárskej produktivity je hlavnou výzvou, ktorú budú musieť riešiť. Ide však o mnohostrannú výzvu, ku ktorej treba pristupovať z rôznych hľadísk, okrem iných aj prostredníctvom politík na podporu inovácie, väčším využívaním nových technológií, zvýšením investícií do ľudského kapitálu, zabezpečením ľahšieho prístupu k financovaniu a prijatím opatrení na odstránenie štrukturálnych nepružností trhu práce a trhu s výrobkami.

Myšlienka vytvoriť v každej krajine eurozóny národný orgán, ktorý sa bude zaoberať sledovaním výkonnosti a politikami v oblasti produktivity, vzišla zo správy piatich predsedov. Správa počíta aj so systémom inštitúcií eurozóny, ktoré by tieto národné orgány zjednocovali, pričom Komisia by pôsobila ako koordinátor.

Rada Európskej únie uznala, že tieto orgány môžu zohrávať dôležitú úlohu a pomôcť členským štátom EÚ dosiahnuť udržateľný hospodársky rast a konvergenciu, a v septembri 2016 vydala odporúčanie týkajúce sa zriadenia národných rád pre produktivitu (skrátene NPB, z angl. National Productivity Board). Krajiny eurozóny by mali zásady stanovené v tomto odporúčaní realizovať najneskôr do marca 2018. Na zriadenie podobných orgánov boli vyzvané aj krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny.

Úloha Európskej komisie

Podľa odporúčania Rady by mala Komisia uľahčiť výmenu názorov medzi radami pre produktivitu všetkých zúčastnených štátov EÚ. Zároveň by mali prebiehať pravidelné diskusie medzi týmito radami a Výborom pre hospodársku politiku o otázkach spadajúcich do pôsobnosti tohto výboru, na ktorých by sa zúčastňovali aj príslušní experti z krajín EÚ, ktoré nie sú súčasťou systému národných rád pre produktivitu.

Komisia môže okrem toho poskytovať technickú pomoc prostredníctvom služby na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS):

Rada pre produktivitu vo vašej krajine

Nasledujúca tabuľka obsahuje užitočné odkazy na národné rady pre produktivitu v každom štáte EÚ (informácie budú členské štáty pridávať na dobrovoľnom základe).

at.png
Rakúsko
be.png
Belgicko
bg.png
Bulharsko
hr.png
Chorvátsko
cy.png
Cyprus
cz.png
Česká republika
dk.png
Dánsko
ee.png
Estónsko
fi.png
Fínsko
fr.png
Francúzsko
de.png
Nemecko
el.png
Grécko
hu.png
Maďarsko
ie.png
Írsko
it.png
Taliansko
lv.png
Lotyšsko
lt.png
Litva
lu.png
Luxembursko
mt.png
Malta
nl.png
Holandsko
pl.png
Poľsko
pt.png
Portugalsko
ro.png
Rumunsko
sk.png
Slovensko
si.png
Slovinsko
es.png
Španielsko
se.png
Švédsko
uk.png
Spojené kráľovstvo

Dokumenty

Aktuality a podujatia

Užitočné odkazy a aktuálne informácie o národných radách pre produktivitu a otázkach, ktoré s produktivitou súvisia:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.