Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Economy and Finance

Εθνικά συμβούλια παραγωγικότητας

Εντολή

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει ένα εθνικό συμβούλιο παραγωγικότητας για να συμβάλλει στη διάγνωση και την ανάλυση των εξελίξεων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και να παρέχει ανεξάρτητη ανάλυση των προκλήσεων πολιτικής.
Τα εν λόγω συμβούλια πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εθνική ή ευρωπαϊκή δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για πολιτικές παραγωγικότητας ή ανταγωνιστικότητας, καθώς και να είναι αντικειμενικά και ουδέτερα. Παρόλο που μπορούν να προβαίνουν σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν πρέπει να επιδεικνύουν καμία μορφή μεροληψίας. Τα εθνικά συμβούλια παραγωγικότητας πρέπει επίσης να έχουν την ικανότητα να εκπονούν οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις υψηλού επιπέδου.

Πλαίσιο

Η παραγωγικότητα και η αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ στην ΕΕ έχουν επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η βελτίωση της οικονομικής παραγωγικότητας συνιστά μείζονα στόχο που πρέπει να επιδιώκουν οι χώρες της ΕΕ αν επιθυμούν να αυξάνουν σταθερά τις δυνατότητές τους για οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι μια πολύπλευρη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίζεται από διάφορες οπτικές γωνίες, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών για την προώθηση της καινοτομίας, τη διάδοση της χρήσης νέων τεχνολογιών, την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δυσκαμψιών στις αγορές εργασίας και προϊόντων.

Η σύσταση, από κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ, ενός εθνικού φορέα επιφορτισμένου με την παρακολούθηση των επιδόσεων και των πολιτικών στον τομέα της παραγωγικότητας προτάθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση των πέντε προέδρων. Η έκθεση προβλέπει επίσης τη συμμετοχή αυτών των εθνικών φορέων σε ένα σύστημα θεσμικών οργάνων της ζώνης του ευρώ στο οποίο η Επιτροπή θα έχει συντονιστικό ρόλο.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εν λόγω φορείς και για να βοηθήσει τα μέλη της ΕΕ να επιτύχουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση, εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη συγκρότηση των λεγόμενων εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας, ή ΕΣΠ. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές που ορίζονται σε αυτή τη σύσταση το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου 2018. Οι χώρες εκτός ζώνης του ευρώ ενθαρρύνονται επίσης να αναδείξουν ήδη υπάρχοντες φορείς ή να συστήσουν νέους φορείς με παρεμφερή καθήκοντα.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα μπορούσε να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμβουλίων παραγωγικότητας όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να γίνονται τακτικές συζητήσεις μεταξύ των συμβουλίων παραγωγικότητας και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής σχετικά με θέματα εντός του πεδίου αρμοδιότητάς της, με τη συμμετοχή σχετικών εμπειρογνωμόνων από μη συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παρέχει τεχνική βοήθεια μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS):

Τα ΕΣΠ στη χώρα σας

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει χρήσιμους συνδέσμους προς τα ΕΣΠ κάθε κράτους μέλους της ΕΕ (οι πληροφορίες θα προστεθούν από κράτη μέλη σε εθελοντική βάση).

at.png
Αυστρία
be.png
Βέλγιο
bg.png
Βουλγαρία
hr.png
Κροατία
cy.png
Κύπρος
cz.png
Τσεχική Δημοκρατία
dk.png
Δανία
ee.png
ΕΣΘΟΝΙΑ
fi.png
Φινλανδία
fr.png
Γαλλία
de.png
Γερμανία
el.png
Ελλάδα
hu.png
Ουγγαρία
ie.png
Ιρλανδία
it.png
Ιταλία
lv.png
Λετονία
lt.png
Λιθουανία
lu.png
Λουξεμβούργο
mt.png
Μάλτα
nl.png
Κάτω Χώρες
pl.png
Πολωνία
pt.png
Πορτογαλία
ro.png
Ρουμανία
sk.png
Σλοβακία
si.png
Σλοβενία
es.png
Ισπανία
se.png
Σουηδία
uk.png
Ηνωμένο Βασίλειο

Έγγραφα

Ειδήσεις και εκδηλώσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και ειδήσεις για τα ΕΣΠ και θέματα σχετικά με την παραγωγικότητα:

  • ...
  • ...

Επικοινωνία

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.