Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Economy and Finance

Национални съвети по производителността

Националните съвети по производителността са независими институции, които имат за цел да подпомагат дебата по свързаните с производителността предизвикателства пред политиките, като осигуряват висококачествени и независими анализи. Те могат да предложат балансирани становища относно предимствата и недостатъците на определени мерки на политиката. Тяхната крайна цел е да се подобри планирането и изпълнението на икономически реформи, за да се повиши производителността.

Мандат

Съгласно правилата на ЕС всяка държава членка следва да има национален съвет по производителността, който да помага за изготвянето на диагноза и анализ на развитието в областта на производителността и конкурентоспособността и да осигурява независим анализ на предизвикателствата пред политиките.
Тези съвети трябва да са напълно независими от всички национални или европейски публични органи, участващи в определянето на политиките в областта на производителността и конкурентоспособността. Те следва да са обективни и безпристрастни. Въпреки че могат да се допитват до заинтересовани страни, те не трябва да показват никаква форма на пристрастност. Националните съвети по производителността трябва също така да могат да извършват икономически и статистически анализи с високо академично качество.

Контекст

През последните две десетилетия ръстът на производителността и потенциалното производство в ЕС се забавя. Подобряването на икономическата производителност е основно предизвикателство, с което държавите от ЕС трябва да се справят, ако искат да увеличат трайно своя потенциал за икономически растеж. Повишаването на производителността е многостранно предизвикателство, към което трябва да се подходи от няколко гледни точки, включително чрез политики за насърчаване на иновациите, разпространение на използването на нови технологии, увеличаване на инвестициите в човешки капитал, подобряване на достъпа до финансиране, както и мерки за преодоляване на липсата на структурна гъвкавост на трудовите и продуктовите пазари.

Инициативата за създаване във всяка държава от еврозоната на национален орган, отговарящ за проследяването на резултатите и политиките в областта на производителността, произтича от Доклада на петимата председатели. В доклада също така се предвижда тези национални органи да бъдат обединени от система от институции в еврозоната, а Комисията да действа като координатор.

Предвид важната роля, която могат да играят тези институции, и за да помогне на държавите от ЕС да постигнат устойчив икономически растеж и сближаване, през септември 2016 г. Съветът на Европейския съюз публикува препоръка за създаване на т.нар. национални съвети по производителността. Страните от еврозоната се приканват да приложат принципите, посочени в тази препоръка, не по-късно от март 2018 г. Държавите извън еврозоната също се насърчават да определят или създадат подобни органи.

Ролята на Европейската комисия

Според препоръката на Съвета Комисията може да улеснява обмена на мнения между съветите по производителността на всички участващи държави от ЕС. Следва също така да има редовни обсъждания между съветите по производителността и Комитета за икономическа политика по въпроси, попадащи в неговата област на компетентност, с участието на експерти от неучастващите държави от ЕС.

Комисията може да предоставя техническа помощ и чрез Службата за подкрепа на структурните реформи.

Национален съвет по производителността във вашата страна

По-долу ще намерите полезни връзки към уебсайтовете на националните съвети по производителността във всяка страна от ЕС (информацията ще бъде допълвана от държавите от ЕС на доброволна основа).

at.png
Австрия
be.png
Белгия
bg.png
България
hr.png
Хърватия
cy.png
Кипър
cz.png
Чешка република
dk.png
Дания
ee.png
Естония
fi.png
Финландия
fr.png
Франция
de.png
Германия
el.png
Гърция
hu.png
Унгария
ie.png
Ирландия
it.png
Италия
lv.png
Латвия
lt.png
Литва
lu.png
Люксембург
mt.png
Малта
nl.png
Нидерландия
pl.png
Полша
pt.png
Португалия
ro.png
Румъния
sk.png
Словакия
si.png
Словения
es.png
Испания
se.png
Швеция
uk.png
Обединено кралство

Документи

Новини и прояви

Полезни връзки и новини за националните съвети по производителността и свързани въпроси:

За контакти

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.