Skip to main content
Economy and Finance

Nacionalinės produktyvumo tarybos

Įgaliojimai

ES taisyklėmis visos valstybės narės raginamos įsteigti nacionalines produktyvumo tarybas, kurių užduotys – produktyvumo ir konkurencingumo raidos diagnozė ir analizė bei nepriklausomos politikos uždavinių analizės teikimas.
Tos tarybos turi būti visiškai nepriklausomos nuo jokios nacionalinės arba Europos valdžios institucijos, dalyvaujančios produktyvumo arba konkurencingumo politikoje. Jos turėtų būti objektyvios ir neutralios. Nors tarybos gali konsultuotis su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, jos neturėtų rodyti jokio šališkumo. Nacionalinės produktyvumo tarybos taip pat turėtų galėti atlikti aukštos akademinės kokybės ekonominę ir statistinę analizę.

Aplinkybės

Per pastaruosius du dešimtmečius produktyvumas ir potencialus gamybos apimties augimas ES sulėtėjo. Ekonominio produktyvumo gerinimas yra vienas iš svarbiausių ES šalių spręstinų uždavinių, jei jos nori ilgam laikui padidinti savo ekonomikos augimo potencialą. Produktyvumo augimas – įvairialypis uždavinys, kurį reikia spręsti atsižvelgiant į įvairius aspektus, be kita ko, vykdant politiką, kuria skatinamos inovacijos ir platesnis naujų technologijų naudojimas, didinamos investicijos į žmogiškąjį kapitalą, užtikrinama, kad būtų paprasčiau gauti finansavimą, ir imantis priemonių, kuriomis mažinamas struktūrinis nelankstumas darbo ir produktų rinkose.

Idėja kiekvienoje euro zonos šalyje sukurti nacionalinę įstaigą, atsakingą už produktyvumo srities rezultatų ir politikos vykdymo stebėjimą, išsakyta penkių pirmininkų pranešime. Be to, pranešime numatyta tas nacionalines įstaigas apjungianti euro zonos institucijų sistema, kurioje koordinatorė būtų Komisija.

Pripažindama svarbų vaidmenį, kurį gali atlikti šios institucijos, ir kad padėtų ES narėms užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir konvergenciją, Europos Sąjungos Taryba 2016 m. rugsėjo mėn. paskelbė rekomendaciją dėl vadinamųjų nacionalinių produktyvumo tarybų įsteigimo. Euro zonos šalys raginamos toje rekomendacijoje išdėstytus principus įgyvendinti ne vėliau kaip 2018 m. kovo mėn. Ne euro zonos šalys taip pat raginamos nustatyti arba įsteigti panašias įstaigas.

Europos Komisijos vaidmuo

Pagal Tarybos rekomendaciją Komisija galėtų sudaryti palankesnes sąlygas visų dalyvaujančių ES šalių produktyvumo taryboms keistis nuomonėmis. Taip pat reikėtų rengti reguliarias produktyvumo tarybų ir Ekonominės politikos komiteto diskusijas pastarojo kompetencijai priklausančiais klausimais, įtraukiant atitinkamus nedalyvaujančių ES šalių ekspertus.

Komisija taip pat gali suteikti techninę paramą pasitelkusi Paramos struktūrinėms reformoms tarnybą.

Nacionalinės produktyvumo tarybos jūsų šalyje

Toliau pateikiamoje lentelėje yra naudingų nuorodų į kiekvienos ES valstybės narės nacionalines produktyvumo tarybas (informaciją valstybės narės teiks savanoriškai).

at.png
Austrija
be.png
Belgija
bg.png
Bulgarija
hr.png
Kroatija
cy.png
Kipras
cz.png
Čekija
dk.png
Danija
ee.png
Estija
fi.png
Suomija
fr.png
Prancūzija
de.png
Vokietija
el.png
Graikija
hu.png
Vengrija
ie.png
Airija
it.png
Italija
lv.png
Latvija
lt.png
Lietuva
lu.png
Liuksemburgas
mt.png
Мalta
nl.png
Nyderlandai
pl.png
Lenkija
pt.png
Portugalija
ro.png
Rumunija
sk.png
Slovakija
si.png
Slovėnija
es.png
Ispanija
se.png
Švedija
uk.png
Jungtinė Karalystė

Dokumentai

Naujienos ir renginiai

Naudingos nuorodos ir naujienos apie nacionalines produktyvumo tarybas ir su produktyvumu susijusiais klausimais:

Kontaktiniai duomenys

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.