Skip to main content
Economy and Finance

Zakres uprawnień

Zgodnie z prawem Unii każde państwo członkowskie jest zobowiązane do ustanowienia krajowej rady ds. produktywności odpowiedzialnej za udzielanie wsparcia przy diagnozowaniu i analizowaniu zmian produktywności i konkurencyjności oraz za przeprowadzanie niezależnej analizy wyzwań w zakresie polityk.
Wspomniane rady muszą być w pełni niezależne od wszelkich krajowych lub europejskich organów publicznych zaangażowanych w realizację polityk w obszarze produktywności lub konkurencyjności. W zamierzeniu mają one być obiektywne i neutralne. Choć rady mogą zasięgać opinii odpowiednich zainteresowanych stron, powinny pozostawać w pełni bezstronne. Krajowe rady ds. produktywności powinny również mieć zdolność do przeprowadzania analiz ekonomicznych i statystycznych o wysokiej jakości naukowej.

Kontekst

Na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci w UE nastąpiło spowolnienie wzrostu produktywności i produktu potencjalnego. Poprawa produktywności ekonomicznej stanowi poważne wyzwanie, z którym państwa UE będą musiały się zmierzyć, jeżeli mają zwiększyć swój potencjał wzrostu gospodarczego w perspektywie długoterminowej. Wzrost produktywności to złożone wyzwanie, do którego należy odnieść się z różnych perspektyw, m.in. wdrażając polityki promujące innowacyjność, upowszechniając korzystanie z nowych technologii, zwiększając inwestycje w kapitał ludzki, poprawiając dostępność finansowania oraz wprowadzając środki służące przełamywaniu barier strukturalnych na rynku pracy i na rynku produktowym.

Pomysł utworzenia w każdym państwie należącym do strefy euro organu krajowego odpowiedzialnego za monitorowanie wyników i postępów w realizacji polityk w dziedzinie produktywności pochodzi ze sprawozdania pięciu przewodniczących. W sprawozdaniu przewidziano również stworzenie koordynowanego przez Komisję systemu instytucji w strefie euro zrzeszającego te organy krajowe.

W uznaniu istotnej roli, jaką instytucje te mogą odgrywać, oraz w celu wsparcia państw członkowskich UE w dążeniu do osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i konwergencji Rada Unii Europejskiej wydała we wrześniu 2016 r. zalecenie w sprawie ustanowienia tzw. krajowych rad ds. produktywności. Państwa strefy euro są proszone o wdrożenie zasad zawartych w tym zaleceniu najpóźniej do marca 2018 r. Państwa nienależące do strefy euro również zachęca się do wskazania lub ustanowienia podobnych organów.

Rola Komisji Europejskiej

Zgodnie z zaleceniem Rady Komisja mogłaby ułatwiać wymianę poglądów między radami ds. produktywności wszystkich uczestniczących krajów UE. Potrzebne są także regularne dyskusje między radami ds. produktywności i Komitetem Polityki Gospodarczej w kwestiach pozostających w kompetencjach tego komitetu, z udziałem odpowiednich ekspertów z nieuczestniczących krajów UE.

Komisja może również udzielać pomocy technicznej za pośrednictwem Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych:

Krajowe rady ds. produktywności w poszczególnych państwach

W poniższej tabeli przedstawiono przydatne linki do rad ds. produktywności w każdym kraju UE (państwa członkowskie będą dodawały stosowne informacje na zasadzie dobrowolności).

at.png
Austria
be.png
Belgia
bg.png
Bułgaria
hr.png
Chorwacja
cy.png
Cypr
cz.png
Czechy
dk.png
Dania
ee.png
Estonia
fi.png
Finlandia
fr.png
Francja
de.png
Niemcy
el.png
Grecja
hu.png
Węgry
ie.png
Irlandia
it.png
Włochy
lv.png
Łotwa
lt.png
Litwa
lu.png
Luksemburg
mt.png
Malta
nl.png
Holandia
pl.png
Polska
pt.png
Portugalia
ro.png
Rumunia
sk.png
Słowacja
si.png
Słowenia
es.png
Hiszpania
se.png
Szwecja
uk.png
Wielka Brytania

Dokumenty

Aktualności i wydarzenia

Przydatne linki i aktualności dotyczące krajowych rad ds. produktywności i kwestii związanych z produktywnością:

Kontakt

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.