Skip to main content
Economy and Finance

Vnitrostátní rady pro produktivitu

Mandát

Podle předpisů EU musí každý členský stát zřídit vnitrostátní radu pro produktivitu, která bude diagnostikovat a analyzovat vývoj produktivity a konkurenceschopnosti a poskytovat nezávislé analýzy politických výzev.
Tyto rady musí být zcela nezávislé na jakémkoli vnitrostátním nebo evropském orgánu veřejné správy, který se politikou produktivity nebo konkurenceschopnosti zabývá. Rady musí být objektivní a neutrální. I když mohou příslušné zúčastněné strany konzultovat, musí vykazovat vysokou míru nestrannosti. Vnitrostátní rady pro produktivitu by měly být rovněž schopné provádět vysoce odborné ekonomické a statistické analýzy.

Souvislosti

Produktivita a růst potenciálního produktu v EU se během posledních dvou desetiletích značně zpomalily. Chtějí-li státy EU udržitelně zvyšovat potenciální růst svých ekonomik, musí jako prvořadou výzvu řešit zvýšení hospodářské produktivity. Jedná se však o mnohostrannou výzvu, ke které je třeba přistupovat z různých hledisek. Například prostřednictvím politik, které podporují inovace, větším využíváním nových technologií, zvýšením investic do lidského kapitálu, zajištěním snazšího přístupu k financování a přijetím opatření, která odstraní strukturální nepružnost na trzích práce a produktů.

Myšlenka vytvořit v každé zemi eurozóny vnitrostátní orgán, který se bude zabývat sledováním výkonnosti a politikami v oblasti produktivity, pochází ze zprávy pěti předsedů. Zpráva rovněž počítá se systémem orgánů eurozóny, jenž by tyto vnitrostátní rady tvořily. Komisi by připadla role koordinátora.

Jelikož Rada Evropské unie uznala, že tyto orgány mohou sehrávat důležitou úlohu a pomáhat členským států EU dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a konvergence, vydala v září 2016 doporučení ke zřízení vnitrostátních rad pro produktivitu (anglická zkratka NPB). Státy eurozóny mají realizovat zásady stanovené v tomto doporučení nejpozději do března 2018. Ke zřízení obdobných subjektů se vyzývají i státy mimo eurozónu.

Úloha Evropské komise

Podle doporučení Rady by měla Komise usnadnit komunikaci mezi radami pro produktivitu všech zúčastněných států EU. Rovněž by měly probíhat pravidelné diskuse mezi radami pro produktivitu a Výborem pro hospodářskou politiku o otázkách spadajících do oblasti působnosti tohoto výboru, kterých by se zúčastnili příslušní odborníci z nezúčastněných států EU.

Komise rovněž může poskytovat technickou pomoc prostřednictvím Útvaru na podporu strukturální reformy (SRSS):

Rada pro produktivitu ve vaší zemi

Následující tabulka obsahuje užitečné odkazy na vnitrostátní rady pro produktivitu v jednotlivých státech EU (informace budou doplněny členskými státy na dobrovolném základě).

at.png
Rakousko
be.png
Belgie
bg.png
Bulharsko
hr.png
Chorvatsko
cy.png
Kypr
cz.png
Česká republika
dk.png
Dánsko
ee.png
Estonsko
fi.png
Finsko
fr.png
Francie
de.png
Německo
el.png
Řecko
hu.png
Maďarsko
ie.png
Irsko
it.png
Itálie
lv.png
Lotyšsko
lt.png
Litva
lu.png
Lucembursko
mt.png
Malta
nl.png
Nizozemsko
pl.png
Polsko
pt.png
Portugalsko
ro.png
Rumunsko
sk.png
Slovensko
si.png
Slovinsko
es.png
Španělsko
se.png
Švédsko
uk.png
Spojené království

Dokumenty

Aktuality a akce

Užitečné odkazy a aktuální informace o vnitrostátních radách pro produktivitu a otázkách, které s produktivitou souvisejí:

Kontaktní údaje

ECFIN-B2-NPB@ec.europa.eu

Context

Potential economic growth in the euro area and in the EU as a whole has slowed considerably since the turn of the century. This trend is mainly due to a decline in total factor productivity growth but in recent years has also been affected by low investment.

Europe’s future economic growth prospects will increasingly depend on its ability to raise productivity. This requires well-balanced policies to support innovation, increase skills, reduce labour and product market rigidities and allow a better allocation of resources.

Legal basis

The Council of the European Union in September 2016 issued a Recommendation on the establishment of National Productivity Boards.

The recommendation was part of the European Commission's October 2015 package of measures giving substance to the so-called five presidents' report on the further development of the EU's economic and monetary union (EMU). It was endorsed by the European Council on 28 June 2016.

In your country

The recommendation by the Council to set-up National Productivity Boards is addressed to euro area member states. It also encourages other EU member states to set up similar bodies.

The table below contains links to the National Productivity Board for each country that has appointed one.

Non-euro area Member States

Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Poland
Romania
Sweden

Role of the European Commission

According to the Council recommendation, the Commission could facilitate the exchange of views between the productivity boards of all participating Member States. There should also be a regular discussion between the productivity boards and the Economic Policy Committee, an advisory body to the Council and the Commission, involving also relevant experts from EU countries that do not have a Board.

The Commission can also provide technical assistance through the Structural Reform Support.