Skip to main content
Economy and Finance

Koordinavimas su Europos investicijų fondu

Europos investicijų fondas (EIF) yra ES įstaiga, kurios specializacija – privatus akcinis kapitalas, garantijos ir mikrofinansavimas, visų pirma paramos MVĮ, labai mažoms įmonėms ir socialinėms įmonėms srityje. EIF yra Europos investicijų banko grupės dalis ir iš dalies priklauso Europos Komisijai.

Komisijos dalyvavimas EIF veikloje

Komisijos dalyvavimo EIF veikloje tvarka nustatyta Tarybos sprendimu. Jame nustatyta, kad ji privalo nuolat palaikyti su EIF ryšį, kad galėtų įvertinti, kada rengti neformalias konsultacijas Komisijoje.
EIF statute nustatyta, kad fondą valdo trys instancijos: visuotinis susirinkimas, direktorių valdyba ir vykdomasis direktoriaus bei vykdomojo direktoriaus pavaduotojas.

EIF direktorių valdyba

EIF direktorių valdybą sudaro septyni direktoriai, iš kurių du yra teikiami Komisijos ir skiriami EIF visuotinio susirinkimo. Valdyba posėdžiauja maždaug kartą per mėnesį, visų pirma tam, kad:

  • priimtų sprendimus dėl EIF operacijų;
  • priimtų gaires ir direktyvas dėl EIF operacijų ir valdymo;
  • parengtų visuotiniam susirinkimui teikiamus pasiūlymus;
  • nustatytų EIF operacijoms taikytinus investicijų grąžos kriterijus;
  • užtikrintų, kad EIF būtų valdomas laikantis jo statuto ir valdybos parengtų gairių.

Laikotarpiais tarp valdybos posėdžių EIF valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami pagal rašytinę procedūrą.

EIF visuotinis susirinkimas

EIF visuotinis susirinkimas rengiamas bent kartą per metus. Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas Europos Komisijos vardu parengia pranešimus Tarybai ir Europos Parlamentui dėl klausimų, kurie bus aptariami metiniame EIF visuotiniame susirinkime.