Skip to main content
Economy and Finance

Comhordú leis an gCiste Eorpach Infheistíochta

Is meán speisialaithe é an Ciste a úsáideann an tAontas le haghaidh cothromas príobháideach, ráthaíochtaí agus micreamhaoiniú. Go príomha, is ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide, micrifhiontar agus fiontair shóisialta atá sé. Is cuid den Bhanc Infheistíochta Eorpach an Ciste agus tá sé ar úinéireacht go páirteach ag an gCoimisiún Eorpach.

Rannpháirtíocht an Choimisiúin sa Chiste Eorpach Infheistíochta (CEI)

Leagtar amach na rialacha i dtaca le rannpháirtíocht an Choimisiúin sa Chiste Eorpach Infheistíochta i gcinneadh ón gComhairle. De réir na rialacha sin, is gá don Choimisiún a bheith i dteagmháil go rialta leis an gCiste chun measúnú a dhéanamh ar an ngá a bheadh ann le comhairliúcháin neamhfhoirmiúla a eagrú laistigh den Choimisiún.
Faoi mar atá leagtha amach ina chuid reachtanna, tá an Ciste á bhainistiú ag trí chinn d’údaráis: an Cruinniú Ginearálta, an Bord Stiúrthóirí agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin in éineacht leis an Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.

Bord Stiúrthóirí an Chiste Eorpach Infheistíochta

Ar Bhord Stiúrthóirí an Chiste tá seachtar stiúrthóirí, ar ainmnigh an Coimisiún beirt acu agus ar cheap Cruinniú Ginearálta an Chiste sa ról iad. Bíonn cruinniú ag an mBord thart ar uair sa mhí, agus rún ar leith aige:

  • cinntí a dhéanamh faoi oibríochtaí an Chiste
  • glacadh le treoirlínte agus treoracha maidir le hoibríochtaí agus bainistiú an Chiste
  • moltaí a dhréachtú a chuirfear faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta
  • critéir a leagan amach maidir le sochar oibríochtaí an Chiste
  • a chinntiú go ndéanfar an Ciste a bhainistiú de réir a chuid reachtanna agus de réir na dtreoirlínte ar ghlac an Bord leo.

Amach ó chásanna ina dtagann baill an Bhoird le chéile le haghaidh cruinnithe, is féidir le Bord an Chiste cinntí a dhéanamh trí nós imeachta i scríbhinn.

Cruinniú Ginearálta an Chiste Eorpach Infheistíochta

Tagann Cruinniú Ginearálta an Chiste Eorpach Infheistíochta le chéile uair sa bhliain ar a laghad. Thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, dréachtaíonn Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais fógraí don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa i dtaobh ábhar a phléifear ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil an Chiste.